Formular zu senden an:

Commune de Bertrange
Club Am Schlass
  2, beim Schlass
L-8058 Bertrange

oder per email an : info@bertrange.lu / clubamschlass@bertrange.lu

bis zum 31.08.2020