Formular zu senden an:

Commune de Bertrange
Club Am Schlass
  7beim Schlass
L-8058 Bertrange

oder per email an : info@bertrange.lu / clubamschlass@bertrange.lu

bis zum 14.09.2015