Formular zu senden an:

Commune de Bertrange
Club Am Schlass
  2, beim Schlass
L-8058 Bertrange

oder per email an: clubamschlass@bertrange.lu

bis zum 08.12.2023